Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

Начелник Одељења за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

Будимир Милорадовић

Телефон: 012/539-650

Емаил: bmiloradovic@pozarevac.rs

Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине врши послове локалног економског развоја, привреде, пољопривреде и заштите животне средине и то: локалног економског развоја и привреде који се односе, на израду програма и спровођење пројеката локалног економског развоја, старања о унапређењу општег оквира за привређивање Града, стручних и админстративно техничких послова у вези са израдом пројеката од значаја за Град, послове превођења давање мишљења за усвајање и спровођење локалних инвестиционих програма, праћење стања у области привредног развоја и остваривање сарадње са надлежннм установама и институцајама на градском и републичком нивоу ради усаглашавања мера којима би се обезедио бржи привредни развој Града. Обавља промотивне активности везане за коришћење и развој привредних потенцијала Града. Учествује у изради општих и појединачних аката који су од утицаја на привредни развој, даје мишљење на елаборат о умањењу накнаде за уређивање грађевиског земљишта код изградње нових пословних објеката. У сарадњи са организационим једнницама обавља стручне и административно-техничке послове за потребе радних тела органа Града образованих за области које су од значаја за развој привреде Града; стара се о развоју и унапређивању угоститељства, занатства и трговине, стapa се о развоју туризма на својој територији; утврђује висину боравишне таксе, обавља категоризацију кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање, обавља послове у области робних резерви уз сагласност надлежног Министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; решава у првом степену у управним стварима из своје надлежности, израђује нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина, градоначелник и Градско веће, обавља и друте послове утврђене законом и другим прописима и актима органа Града; у области пољопривреде обавља послове који се односе на израду Програма подршке спровођењa пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца и на усаглашавање мера којима би се обезбедио бржи развој пољопривреде и рурални развој на територији Града кроз учешће у остваривању сарадње са надлежним републичким и градским институцијама, учестује у изради пројеката из области пољопривреде и руралног развоја од значаја за Град, учествује у изради основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, обавља послове у вези са одређивањем ерозивних подручја и послове у вези са годишњим програмом заштите, уређивање и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује обавезу плаћања за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, утврђује мере заштите од пољске штете и мере заштите од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту и заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода, обавља послове у вези са груписањем пољопривредног земљишта и закупом пољопривредног земљишта у државној својнини; обавља послове у вези са издавањем водних услова, водних сагласности, водних дозвола и водних налога на територији Града, сарађује са месним заједницама у насељеним местима и реализује мере подршке ради омогућавања бржег развоја села, учествује у процесу инвестирања и развоја, опремања и промовисања радних зона у насељеним местима, учествује у изради стратешких докумената из области руралног развоја, подстиче развој руралног туризма, прати и анализира пољопривредно туристичке манифестације, учествује у активностима везаним за промовисање насељених места и у активностима везаним за развој села; сарађује са јавним предузећима који комуналну делатност обављају у насељеним местима, подстиче и помаже развој задругарства; израђује нацрте аката из своје надлежности које доносе Скупштина, градоначелник и Градско веће; решава у првом степену у управним стварима из области пољопривреде и обавља и друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града; у области заштите животне средине обавља изворне и поверене послове заштите и унапређења животне средине који се односе на: заштиту и очување природних ресурса, јавних и заштићених природних добара, коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије; заштиту ваздуха, заштиту од буке и од нејонизујућих зрачења, процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине, поступање са хемикалијама, управљање отпадом, управљање водама, на следећи начин: у области мониторинга и заштите животне средине обавља стручне послове који се односе на: праћење квалитета животне средине и утицаја загађујућих материја на животну средину, вођење и ажурирање јавне евиденције преко Регистра издатих дозвола за управљање отпадом, Регистра издатих интегрисаних дозвола, Јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину, Водне књиге о издатим водним условима, водним сагласностима и водним дозволама на територији Града Пожаревца, локалног регистра извора загађивања, сузбијање штетних организама, превенцију и заштиту од удеса, извештавање, припрему и објављивање података, извештаја и информација о стању животне средине и спроведеним активностима, успостављање и одржавање информационог система животне средине Града Пожаревца; достављање података Агенцији за заштиту животне средине и министарсатву; у области стратешког планирања и управљања ресурсима обавља стручне послове који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије, координира спровођење, праћење и извештавање око реализације Програма заштите животне средине и акционог плана, израду или учешће у изради акционих и санационих планова и пројеката, планова побољшања квалитета животне средине, заштиту природних вредности, јавних и заштићених природних добара. У области управљања заштитом животне средине обавља поверене послове граду из оквира права и дужности Републике Србије кроз вршењеуправног поступка и доношења првостепених решења за поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и давања сагласности на Студију о процени утицаја пројеката на животну средину; поступке стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину, издавање дозвола за управљање инертним и неопасним отпадом; издавање дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха; издавање интегрисаних дозвола за спречавање и контролу загађивања и њихову ревизију; издавање водних сагласности и водних дозвола на територији града, спровођење свих процедура предвиђених законима које претходе издавању горе наведених дозвола. Обавља послове у вези делатности промета нарочито опасних хемикалија, као и послове у другим областима које Република повери Граду као што су утврђивање услова и мера заштите животне средине за потребе обједињене процедуре приликом издавања локацијских услова за изградњу објеката, вођење катастра и евиденције пријава о извршеним инжењерско геолошким-геотехничким истраживањима и геолошким истраживањима геотермалних ресурса; обавља правне и економске послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе, природних ресурса и животне средине, буџетског система и финансирања локалне самоуправе; израду прописа, управних и других аката; планира, припрема и учествује у спровођењу јавних набавки за услуге и извођење радова за потребе заштите животне средине; учествује у изради буџета Града Пожаревца, односно његовог годишњег финансијског плана у оквиру буџетског Фонда за заштиту животне средине; планира, припрема и израђује Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, прати утрошак средстава од накнаде за коришћење минералних сировина; учествује у припреми прописа и других аката која доносе органи Града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења.

Scroll to Top